() ,   !
 • fotobox10.jpg
 • fotobox9.jpg
 • fotobox12.jpg
 • fotobox2.jpg
 • fotobox14.jpg
 • fotobox3.jpg
 • fotobox1.jpg
 • fotobox8.jpg
 • fotobox13.jpg
 • fotobox11.jpg
 • fotobox4.jpg

 

 

 

Правила прийому
до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету
у 2014 році

Закачати правила прийому одним файлом

Провадження освітньої діяльності у Криворізькому коледжі Національного авіаційного університету здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (серія АД № 041488, дата отримання – 14.08.2012 р., термін дії ліцензії – 01.07.2016).

 

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Криворізького коледжу Національного авіаційного університету (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2013 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року № 1244, та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за № 1902/22214, 1903/22215.

 

1. Загальні положення

 

1. Загальні положення

 

1.1. У цих Умовах терміни вживаються у такому значенні:

 

ваучер - документ встановленого зразка, що дає особі відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» право на перепідготовку, підготовку на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, спеціалізацію, підвищення кваліфікації у Криворізькому коледжі Національного авіаційного університету;

 

вступне випробування – перевірка рівня знань, умінь та навичок особи з конкурсного предмета, з навчальної дисципліни за програмою Криворізького коледжу Національного авіаційного університету, рівня здібностей до певного виду діяльності, що проводиться з метою оцінювання зазначеного рівня для конкурсного відбору до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного екзамену, творчого конкурсу або фахового випробування;

 

вступний екзамен - форма вступного випробування з конкурсного предмету, метою якого є перевірка та оцінювання знань особи та здатності до опанування навчальної програми.

 

вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету;

 

дослідницький університет – національний університет, якому відповідною постановою Кабінету Міністрів України надано статус дослідницького;

 

Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;

 

конкурсний бал – підсумкова сума балів вступника, до якої входять результати оцінювання з конкурсних предметів, творчих конкурсів, фахових екзаменів та інші показники, передбачені цими Умовами та правилами прийому до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету;

 

конкурсний відбір – процедура відбору вступників на навчання у Криворізькому коледжі Національного авіаційного університету за рейтинговим списком вступників;

 

конкурсний предмет – навчальний предмет, передбачений цими Умовами, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету;

 

право на зарахування поза конкурсом – право вступника, передбачене нормативно-правовими актами, на зарахування до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету без участі в загальному конкурсі, що реалізується за умови дотримання вимог, передбачених цими Умовами та правилами прийому до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету;

 

право першочергового зарахування – право вступника на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі;

 

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання відповідно до цих Умов та правил прийому до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету;

 

творчий конкурс – форма вступного випробування з конкурсного предмету, метою якого є перевірка та оцінювання здібностей особи до творчої діяльності за напрямами (спеціальностями) галузей знань;

 

фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, порядок проведення якого (усний або письмовий екзамен з дисципліни (дисциплін), знання з яких є базовими для здобуття наступного освітньо-кваліфікаційного рівня) визначається правилами прийому до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету;

 

цільовий прийом – прийом на навчання на конкурсній основі вступників за цільовими направленнями, виданими відповідно до нормативно – правових актів;

 

1.2. Ці Умови є обов’язковими для вищих навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра є ліцензія Міністерства освіти і науки України на надання відповідних освітніх послуг, видана в установленому законодавством України порядку, та затверджені Правила прийому до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету.

 

1.3. Фінансування підготовки фахівців у Криворізькому коледжі Національного авіаційного університету здійснюється:

 

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (у тому числі, за ваучерами) - за державним замовленням;

 

за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів;

 

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб,.

 

1.4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

 

1.5. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

 

 

 

ІІ. Організація прийому до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету

 

2.1. Організацію прийому вступників до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом начальника Криворізького коледжу Національного авіаційного університету, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію Криворізького коледжу Національного авіаційного університету, затверджене начальником коледжу.

 

2.2. Начальник Криворізького коледжу Національного авіаційного університету забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі цих Умов, правил прийому до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

 

2.3. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу начальника Криворізького коледжу Національного авіаційного університету.

 

2.4. Рішення приймальної комісії стосовно розподілу обсягу державного замовлення у межах ліцензійного обсягу за спеціальностями щодо кожного напряму підготовки повинно бути прийняте не пізніше трьох календарних днів після доведення Криворізькому коледжу Національного авіаційного університету державного замовлення.

 

2.5. Усі питання, пов’язані з прийомом до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті Криворізького коледжу Національного авіаційного університету, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

 

 

 

ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

 

3.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

 

3.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

 

3.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за програмою підготовки на основі базової загальної середньої освіти Криворізький коледж Національного авіаційного університету має право приймати на другий курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця обсягів прийому попереднього навчального року осіб, які здобули повну загальну середню освіту.

 

3.4. Вищі навчальні заклади мають право приймати на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки, який визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 № 839 “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста ” та зазначається у правилах прийому до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету.

 

Криворізький коледж Національного авіаційного університету зараховує зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами V, VI, VII цих Умов прийому.

 

3.5. Криворізький коледж Національного авіаційного університету має право приймати на навчання осіб, які здобули неповну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету.

 

Криворізький коледж Національного авіаційного університету має право приймати на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету.

 

 

 

IV. Правила прийому до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету

 

4.1. Правила прийому до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету розробляються відповідно до законодавства України, затверджуються начальником Криворізького коледжу Національного авіаційного університету не пізніше 25 листопада 2013 року і погоджуються з Міністерством освіти і науки України.

 

4.2. Правила прийому до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету оприлюднюються державною мовою. У разі прийняття рішення місцевою радою щодо використання регіональних мов або мов меншин Правила прийому також оприлюднюються цими мовами і повинні містити, зокрема:

 

Правила прийому містять:

 

перелік напрямів підготовки (спеціальностей), за якими Криворізький коледж Національного авіаційного університету оголошує прийом на навчання;

 

ліцензовані обсяги за кожним напрямом підготовки (спеціальністю) для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня;

 

кількість місць для прийому на навчання зі скороченим терміном за кожним напрямом (спеціальністю) відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня;

 

порядок і строки прийому заяв і документів (за освітньо-кваліфікаційними рівнями);

 

порядок проведення вступних екзаменів у передбачених цими Умовами випадках;

 

порядок обчислення конкурсного бала вступника;

 

порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра;

 

порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних екзаменів, що проведені Криворізьким коледжем Національного авіаційного університету;

 

порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години) :

 

понеділок - п’ятниця: з 800 до 1700 (з 1200 до 1300 – обідня перерва);

 

субота з 900 до 1200;

 

11 серпня 2014 року : з 800 до 1500;

 

порядок проведення вступних випробувань, спосіб та місце оприлюднення їх результатів;

 

умови поселення вступників та студентів до гуртожитку відповідно до затвердженого Положення «Про поселення та виселення в гуртожитках Криворізького коледжу Національного авіаційного університету»;

 

порядок нарахування додаткових балів особам, яким це право надано відповідно до пункту 12 цих Умов;

 

4.3. Правила прийому до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету містять:

 

порядок і строки прийому заяв і документів від іноземців, осіб без громадянства, біженців та закордонних українців;

 

перелік конкурсних предметів із зазначенням профільних, з яких вступники подаватимуть сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти;

 

перелік конкурсних предметів із зазначенням профільних, з яких проводяться вступні випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти;

 

значення мінімальної кількості балів з кожного предмета у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), з якими вступник може бути допущений до участі в конкурсі або зарахований на навчання поза конкурсом, але не нижче 124 балів з непрофільних та профільних предметів (крім випадків, передбачених абзацами третім та п’ятим пункту 7.1 розділу VII цих Умов).

 

 

 

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

5.1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються правилами прийому до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету з дотриманням вимог пунктів 5.2-5.10 цих Умов.

 

5.2. Прийом заяв та документів від вступників на навчання на основі базової або повної загальної середньої освіти на денну форму навчання розпочинається 11 липня;

 

5.3. Прийом заяв у паперовій або електронній формі від вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти закінчується о 12.00 годині 01 серпня, крім випадків, передбачених пунктами 5.4 та 5.5 цього розділу.

 

5.4. Прийом документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і проходять співбесіду відповідно до розділу ХІ цих Умов, складають вступні екзамени у Криворізький коледж Національного авіаційного університету відповідно до пунктів 8.1 - 8.4 розділу VIII цих Умов, закінчується о 18.00 годині 24 липня. Вступні екзамени проводяться з 25 липня до01 серпня.

 

5.5. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на навчання на основі базової загальної середньої освіти, закінчується 24 липня. Вступні екзамени проводяться з 25 липня до 01 серпня.

 

5.6. Рейтинговий список вступників, які вступають на основі базової та повної загальної середньої освіти, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, оприлюднюється не пізніше 12.00 години 02 серпня.

 

5.7. Перший строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18.00 годині 04 серпня. Оновлений список рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 12.00 години 05 серпня.

 

Другий строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18.00 годині 07 серпня. Оновлений список рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 12.00 години 08 серпня.

 

Третій строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18.00 годині 10 серпня.

 

5.8. Зарахування вступників на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти відбувається:

 

за державним замовленням не пізніше 15.00 години 11 серпня;

 

за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідного напряму (спеціальності)) не пізніше 18 серпня.

 

5.9. Прийом документів від осіб, які вступають на навчання за скороченими програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідно до пунктів 5 розділу ІІІ цих Умов, закінчується о 18.00 годині 24 липня. Фахові вступні випробування проводяться з 25 липня до 01 серпня.

 

5.10. Строки прийому заяв та документів на навчання за заочною формами навчання визначаються Правилами прийому, тривалість прийому документів – з 01 серпня до 01 вересня. Зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір до 16 вересня.

 

 

 

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету

 

6.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету (далі — заява) в паперовому або у електронному вигляді. Заява в паперовому вигляді подається вступником особисто до приймальної комісії Криворізького коледжу Національного авіаційного університету.

 

6.2. При вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, а також бакалавра вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) у кожному з них. Заяви, подані на певний напрям підготовки (спеціальність) до Криворізького колледжу Національного авіаційного університету закладу за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви

 

Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.

Закачати додатки до правил прийому одним файлом

Вхід

Loader