() ,   !
 • fotobox10.jpg
 • fotobox9.jpg
 • fotobox8.jpg
 • fotobox11.jpg
 • fotobox4.jpg
 • fotobox13.jpg
 • fotobox12.jpg
 • fotobox1.jpg
 • fotobox14.jpg
 • fotobox2.jpg
 • fotobox3.jpg

 

 

 

Сторінки сайту

Прийом до коледжу у 2014 році для здобуття ОКР «Молодший спеціаліст» здійснюється на базі базової/повної загальної середньої освіти.


Абітурієнти повинні надати наступні документи:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копію ідентифікаційного коду;
 • медичну довідку за формою 086-о або її копію;
 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.;
 • два конверти (один з поштовою маркою);
 • тека для паперів;
 • два зошити (для вступників на базі 9-ти класів);
 • інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Правила прийому
до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету
у 2014 році

Закачати правила прийому одним файлом

Провадження освітньої діяльності у Криворізькому коледжі Національного авіаційного університету здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (серія АД № 041488, дата отримання – 14.08.2012 р., термін дії ліцензії – 01.07.2016).

 

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Криворізького коледжу Національного авіаційного університету (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2013 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року № 1244, та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за № 1902/22214, 1903/22215.

 

1. Загальні положення

 

1. Загальні положення

 

1.1. У цих Умовах терміни вживаються у такому значенні:

 

ваучер - документ встановленого зразка, що дає особі відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» право на перепідготовку, підготовку на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, спеціалізацію, підвищення кваліфікації у Криворізькому коледжі Національного авіаційного університету;

 

вступне випробування – перевірка рівня знань, умінь та навичок особи з конкурсного предмета, з навчальної дисципліни за програмою Криворізького коледжу Національного авіаційного університету, рівня здібностей до певного виду діяльності, що проводиться з метою оцінювання зазначеного рівня для конкурсного відбору до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного екзамену, творчого конкурсу або фахового випробування;

 

вступний екзамен - форма вступного випробування з конкурсного предмету, метою якого є перевірка та оцінювання знань особи та здатності до опанування навчальної програми.

 

вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету;

 

дослідницький університет – національний університет, якому відповідною постановою Кабінету Міністрів України надано статус дослідницького;

 

Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;

 

конкурсний бал – підсумкова сума балів вступника, до якої входять результати оцінювання з конкурсних предметів, творчих конкурсів, фахових екзаменів та інші показники, передбачені цими Умовами та правилами прийому до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету;

 

конкурсний відбір – процедура відбору вступників на навчання у Криворізькому коледжі Національного авіаційного університету за рейтинговим списком вступників;

 

конкурсний предмет – навчальний предмет, передбачений цими Умовами, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету;

 

право на зарахування поза конкурсом – право вступника, передбачене нормативно-правовими актами, на зарахування до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету без участі в загальному конкурсі, що реалізується за умови дотримання вимог, передбачених цими Умовами та правилами прийому до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету;

 

право першочергового зарахування – право вступника на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі;

 

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання відповідно до цих Умов та правил прийому до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету;

 

творчий конкурс – форма вступного випробування з конкурсного предмету, метою якого є перевірка та оцінювання здібностей особи до творчої діяльності за напрямами (спеціальностями) галузей знань;

 

фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, порядок проведення якого (усний або письмовий екзамен з дисципліни (дисциплін), знання з яких є базовими для здобуття наступного освітньо-кваліфікаційного рівня) визначається правилами прийому до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету;

 

цільовий прийом – прийом на навчання на конкурсній основі вступників за цільовими направленнями, виданими відповідно до нормативно – правових актів;

 

1.2. Ці Умови є обов’язковими для вищих навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра є ліцензія Міністерства освіти і науки України на надання відповідних освітніх послуг, видана в установленому законодавством України порядку, та затверджені Правила прийому до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету.

 

1.3. Фінансування підготовки фахівців у Криворізькому коледжі Національного авіаційного університету здійснюється:

 

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (у тому числі, за ваучерами) - за державним замовленням;

 

за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів;

 

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб,.

 

1.4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

 

1.5. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

 

 

 

ІІ. Організація прийому до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету

 

2.1. Організацію прийому вступників до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом начальника Криворізького коледжу Національного авіаційного університету, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію Криворізького коледжу Національного авіаційного університету, затверджене начальником коледжу.

 

2.2. Начальник Криворізького коледжу Національного авіаційного університету забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі цих Умов, правил прийому до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

 

2.3. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу начальника Криворізького коледжу Національного авіаційного університету.

 

2.4. Рішення приймальної комісії стосовно розподілу обсягу державного замовлення у межах ліцензійного обсягу за спеціальностями щодо кожного напряму підготовки повинно бути прийняте не пізніше трьох календарних днів після доведення Криворізькому коледжу Національного авіаційного університету державного замовлення.

 

2.5. Усі питання, пов’язані з прийомом до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті Криворізького коледжу Національного авіаційного університету, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

 

 

 

ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

 

3.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

 

3.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

 

3.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за програмою підготовки на основі базової загальної середньої освіти Криворізький коледж Національного авіаційного університету має право приймати на другий курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця обсягів прийому попереднього навчального року осіб, які здобули повну загальну середню освіту.

 

3.4. Вищі навчальні заклади мають право приймати на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки, який визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 № 839 “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста ” та зазначається у правилах прийому до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету.

 

Криворізький коледж Національного авіаційного університету зараховує зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами V, VI, VII цих Умов прийому.

 

3.5. Криворізький коледж Національного авіаційного університету має право приймати на навчання осіб, які здобули неповну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету.

 

Криворізький коледж Національного авіаційного університету має право приймати на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету.

 

 

 

IV. Правила прийому до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету

 

4.1. Правила прийому до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету розробляються відповідно до законодавства України, затверджуються начальником Криворізького коледжу Національного авіаційного університету не пізніше 25 листопада 2013 року і погоджуються з Міністерством освіти і науки України.

 

4.2. Правила прийому до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету оприлюднюються державною мовою. У разі прийняття рішення місцевою радою щодо використання регіональних мов або мов меншин Правила прийому також оприлюднюються цими мовами і повинні містити, зокрема:

 

Правила прийому містять:

 

перелік напрямів підготовки (спеціальностей), за якими Криворізький коледж Національного авіаційного університету оголошує прийом на навчання;

 

ліцензовані обсяги за кожним напрямом підготовки (спеціальністю) для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня;

 

кількість місць для прийому на навчання зі скороченим терміном за кожним напрямом (спеціальністю) відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня;

 

порядок і строки прийому заяв і документів (за освітньо-кваліфікаційними рівнями);

 

порядок проведення вступних екзаменів у передбачених цими Умовами випадках;

 

порядок обчислення конкурсного бала вступника;

 

порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра;

 

порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних екзаменів, що проведені Криворізьким коледжем Національного авіаційного університету;

 

порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години) :

 

понеділок - п’ятниця: з 800 до 1700 (з 1200 до 1300 – обідня перерва);

 

субота з 900 до 1200;

 

11 серпня 2014 року : з 800 до 1500;

 

порядок проведення вступних випробувань, спосіб та місце оприлюднення їх результатів;

 

умови поселення вступників та студентів до гуртожитку відповідно до затвердженого Положення «Про поселення та виселення в гуртожитках Криворізького коледжу Національного авіаційного університету»;

 

порядок нарахування додаткових балів особам, яким це право надано відповідно до пункту 12 цих Умов;

 

4.3. Правила прийому до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету містять:

 

порядок і строки прийому заяв і документів від іноземців, осіб без громадянства, біженців та закордонних українців;

 

перелік конкурсних предметів із зазначенням профільних, з яких вступники подаватимуть сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти;

 

перелік конкурсних предметів із зазначенням профільних, з яких проводяться вступні випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти;

 

значення мінімальної кількості балів з кожного предмета у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), з якими вступник може бути допущений до участі в конкурсі або зарахований на навчання поза конкурсом, але не нижче 124 балів з непрофільних та профільних предметів (крім випадків, передбачених абзацами третім та п’ятим пункту 7.1 розділу VII цих Умов).

 

 

 

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

5.1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються правилами прийому до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету з дотриманням вимог пунктів 5.2-5.10 цих Умов.

 

5.2. Прийом заяв та документів від вступників на навчання на основі базової або повної загальної середньої освіти на денну форму навчання розпочинається 11 липня;

 

5.3. Прийом заяв у паперовій або електронній формі від вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти закінчується о 12.00 годині 01 серпня, крім випадків, передбачених пунктами 5.4 та 5.5 цього розділу.

 

5.4. Прийом документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і проходять співбесіду відповідно до розділу ХІ цих Умов, складають вступні екзамени у Криворізький коледж Національного авіаційного університету відповідно до пунктів 8.1 - 8.4 розділу VIII цих Умов, закінчується о 18.00 годині 24 липня. Вступні екзамени проводяться з 25 липня до01 серпня.

 

5.5. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на навчання на основі базової загальної середньої освіти, закінчується 24 липня. Вступні екзамени проводяться з 25 липня до 01 серпня.

 

5.6. Рейтинговий список вступників, які вступають на основі базової та повної загальної середньої освіти, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, оприлюднюється не пізніше 12.00 години 02 серпня.

 

5.7. Перший строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18.00 годині 04 серпня. Оновлений список рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 12.00 години 05 серпня.

 

Другий строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18.00 годині 07 серпня. Оновлений список рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 12.00 години 08 серпня.

 

Третій строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18.00 годині 10 серпня.

 

5.8. Зарахування вступників на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти відбувається:

 

за державним замовленням не пізніше 15.00 години 11 серпня;

 

за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідного напряму (спеціальності)) не пізніше 18 серпня.

 

5.9. Прийом документів від осіб, які вступають на навчання за скороченими програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідно до пунктів 5 розділу ІІІ цих Умов, закінчується о 18.00 годині 24 липня. Фахові вступні випробування проводяться з 25 липня до 01 серпня.

 

5.10. Строки прийому заяв та документів на навчання за заочною формами навчання визначаються Правилами прийому, тривалість прийому документів – з 01 серпня до 01 вересня. Зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір до 16 вересня.

 

 

 

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету

 

6.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Криворізького коледжу Національного авіаційного університету (далі — заява) в паперовому або у електронному вигляді. Заява в паперовому вигляді подається вступником особисто до приймальної комісії Криворізького коледжу Національного авіаційного університету.

 

6.2. При вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, а також бакалавра вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) у кожному з них. Заяви, подані на певний напрям підготовки (спеціальність) до Криворізького колледжу Національного авіаційного університету закладу за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви

 

Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.

Закачати додатки до правил прийому одним файлом

Відділення «Радіотехніка»

 

 

 

5.05090102 «Технічна експлуатація радіоелектронного устаткування повітряних суден» (молодший спеціаліст)

 

 

 

До професійних компетенцій випускника входить володіння методами технічної експлуатації бортової радіоелектронної апаратури пілотажно-навігаційних комплексів.

 

Випускники отримують освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» кваліфікації  «Авіаційний технік з радіоустаткування».

 

         Можуть займати первинні посади техніка з авіаційного та радіоелектронного обладнання повітряних суден та техніка-технолога (електроніка).

 

 

 

5.05090103 «Технічна експлуатація наземних засобів радіоелектронного забезпечення польотів» (молодший спеціаліст)

 

 

 

До професійних компетенцій випускника входить володіння методами      технічної експлуатації радіоелектронної апаратури об’єктів обслуговування  повітряного руху .

 

Випускники отримують освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» кваліфікації «Авіаційний технік з радіоустаткування».

 

Можуть займати первинні посади          техніка з радіолокації, техніка з радіонавігації та техніка із зв’язку.

 

 

 

6.050901 «Радіотехніка» (бакалавр)

 

 

 

Підготовка бакалаврів здійснюється на базі молодшого спеціаліста за спеціальностями 5.05090102 «Технічна експлуатація радіоелектронного устаткування повітряних суден», 5.05090103 «Технічна експлуатація наземних засобів радіоелектронного забезпечення польотів».

 

Випускники освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра отримують кваліфікацію «Технік-конструктор (електроніка)» з узагальненим об'єктом діяльності: дослідження та розробка засобів, виробництво та технічне обслуговування радіоелектронних пристроїв, систем та комплексів для генерування, формування, управління інформації в радіо - та оптичному діапазонах електромагнітних хвиль.

Випускники можуть займати первинні посади: технік зв'язку, технік з радіолокації, технік-конструктор (електроніка), технік-технолог (радіоелектроніка), лаборант-радіометрист.

 

 

Відділення «ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА»

 

 

 

5.05110302 «Експлуатація авіаційних електрифікованих комплексів» (молодший спеціаліст)

 

 

 

У процесі підготовки студенти глибоко оволодівають знаннями з авіоніки (електричне та пілотажно-навігаційне обладнання, електро-обладнання, обладнання функціональних систем та авіадвигунів, радіо-технічні системи) повітряних суден. Студенти набувають знань, умінь та навичок із технічного обслуговування об'єктів авіоніки, підтримки льотної придатності обладнання повітряних суден та безпеки польотів.

 

Освітній рівень фахівців зі   спеціальності дозволить працювати в наступних видах економічної діяльності:

 

-       ремонт та технічне обслуговування контрольно-вимірювальної апаратури та автоматики транспортних засобів;

 

-       виробництво бортових авіаційних приладів і систем повітряної навігації;

 

-       капітальний ремонт і переобладнання повітряних літальних апаратів;

 

-       діяльність, пов'язана з наземним обслуговуванням на аеродромах: оперативне та періодичне обслуговування і ремонт авіаприладів та електроустаткування літаків.

 

 

 

6.050702 «Електромеханіка» (бакалавр)

 

 

 

У процесі підготовки студенти глибоко оволодівають знаннями з технічного застосування електромеханіки, яка ґрунтується на глибоких знаннях з фізики й математики, електротехніки й електроніки, механіки та матеріалознавства, та наочно виявляється в таких складних і екологічно  чистих електромеханічних перетворювачах, як електричні машини.

 

Освітній рівень фахівців із напряму підготовки дозволить працювати в наступних видах економічної діяльності:

 

-       монтаж та устаткування контрольно-вимірювальних приладів;

 

-       ремонт та технічне обслуговування електропобутових устаткувань;

 

-       ремонт та технічне обслуговування електророзподільної та контрольної апаратури;

 

-       виробництво електродвигунів, генераторів та трансформаторів;

-       виробництво електричних машин та електроустаткування.

 

 

Відділення «Повітряний транспорт»

 

 

 

5.07010301 «Технічне обслуговування повітряних суден і двигунів» (молодший спеціаліст).

 

 

 

Кваліфікаційний рівень: технік (механік) авіаційний з експлуатації повітряних суден (систем повітряних суден).

 

Випускники можуть працювати техніком-механіком із технічного обслуговування повітряних суден та двигунів на будь-якому авіаційному та виробничому підприємстві.

 

 

 

5.07010303 «Технічне обслуговування засобів зберігання, транспортування та заправлення пально-мастильними матеріалами» (молодший спеціаліст).

 

 

 

Кваліфікаційний рівень: технік-інспектор з контролю за використанням палива.

 

Випускники можуть працювати на посадах  авіаційного техніка з пально-мастильних матеріалів (ПММ), старшого лаборанта з ПММ на будь-яких підприємствах, які експлуатують засоби зберігання, транспортування, заправлення та  контролю якості ПММ.

 

 

 

6.070103 «Обслуговування повітряних суден» (бакалавр)

 

 

 

Підготовка бакалаврів здійснюється на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст».

 

Кваліфікаційний рівень: бакалавр з обслуговування повітряних суден.

У галузі транспорту і транспортної інфраструктури підготовка бакалавра з технічного обслуговування повітряних суден і двигунів дозволяє йому брати участь у проектуванні та розробці (на рівні окремих  елементів та вузлів)  повітряних суден  та двигунів, після  отримання досвіду роботи займати посади інженерів на виробництві  (на авіапідприємствах та  на будь-якому машинобудівному підприємстві), продовжити навчання та  здобути повну вищу освіту.

 

 

Відділення «Комп`ютерна i програмна інженерія»

 

 

 

5.05010301 «Розробка програмного забезпечення»

 

(молодший спеціаліст)

 

 

 

До професійних компетенцій випускника входить володіння  основами конструювання програмного забезпечення, основами технологій об'єктно-орієнтованого програмування, здатність приймати участь у проектуванні та реалізації баз даних, використовувати можливості мережевих програмних систем та Інтернет – ресурсів для вирішення експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності.

 

Випускники цієї спеціальності можуть працювати техніком-програмістом на будь-яких підприємствах, де потрібно не тільки обслуговування, а й  розробка системного та прикладного програмного математичного забезпечення.

 

 

 

5.05010201 «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж»

 

(молодший спеціаліст)

 

 

 

Випускник цієї спеціальності може брати участь у проектуванні та розробці (на рівні окремих блоків та вузлів) універсальних та спеціалізованих ЕОМ, мереж ЕОМ, обчислювальних комплексів, систем, мікропроцесорних пристроїв, контролерів, адаптерів та інше.

 

У галузі програмування та програмного забезпечення випускник отримує знання з розробки системного та прикладного забезпечення: драйверів, утиліт користувача, окремих елементів операційних систем, компіляторів, систем автоматизованого проектування.

 

Випускники цієї спеціальності, відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики, можуть працювати техніком із налагодження та випробування автоматизованих систем та мереж; техніком із підготовки проектно-конструкторської робочої документації.

 

 

 

6.050102 «Комп'ютерна інженерія» (бакалавр)

 

 

 

Підготовка бакалавра здійснюється на базі молодшого спеціаліста за спеціальністю  5.05010201 «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж» .

 

 

 

6.050103 «Програмна інженерія» (бакалавр)

 

 

Підготовка бакалавра з програмної інженерії здійснюється на базі молодшого спеціаліста за спеціальністю  5.05010301 «Розробка програмного забезпечення».

 

 

Відділення «Транспортні технології»

 

 

 

5.07010104 «Організація авіаційних перевезень»

 

(молодший спеціаліст)

 

 

 

Наші випускники володіють знаннями  загально-гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, основами менеджменту; вміють правильно оцінювати соціальні явища та їх вплив на економіку.

 

Знають англійську мову, митне законодавство, економіку, організацію виробництва на транспорті, комерційні та експлуатаційні показники повітряних суден, заходи щодо забезпечення безпеки польотів, основи права, взаємодію різних видів транспорту.

 

Вміють користуватись та програмувати на ПЕОМ, оформлювати комерційну документацію, виконувати розрахунки тарифів, обслуговувати міжнародні рейси.

 

Мають навички роботи з клієнтами, спілкування та обробки інформації англійською мовою.

 

 За базовим рівнем підготовки такі фахівці можуть працювати в авіакомпаніях, аеропортах, будь-яких підприємствах інших видів транспорту та підприємствах інших галузей економіки.

 

Випускники відділення успішно працюють у найбільших українських авіакомпаніях та аеропортах, агентствах з продажу авіаперевезень, транспортно-експедиційних та туристичних фірмах.

 

 

 

6.070101 «Транспортні технології (повітряний транспорт)» (бакалавр)

 

 

 

Індустрія повітряного транспорту надзвичайно цікава сфера діяльності, яка стрімко розвивається та потребує високого професіоналізму.

Підготовка бакалавра з транспортних технологій здійснюється на  базі молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.07010104 «Організація авіаційних перевезень».

 

 

Відділення «Загальноосвітня підготовка»

Віділення засноване у 2004 році.

На цьому відділенні курсанти роблять перший крок у системі багатоступеневої освіти, яка існує в коледжі. Для вступу на відділення абітурієнтам необхідно мати закінчену базову загальну освіту та здати такі вступні екзамени (на загальних підставах):

 • українська мова (диктант);
 • математика(письмово).

На відділенні існують восьмимісячні підготовчі курси (з жовтня по травень) із предметів, які виносяться на вступні екзамени. Для абітурієнтів, які закінчують 9-й класс, заняття проводяться щосуботи. Випускні екзамени підготовчих курсів є підставою для вступу до коледжу. У разі незадовільної здачі випускних екзаменів курсів у абітурієнтів є можливість ще раз здати вступні екзамени на загальних підставах.

На відділенні «Загальноосвітня підготовка» навчання проводиться за програмою повної загальної середньої школи. Деякі предмети програми викладаються на ІІ-ІІІ курсах коледжу, тому атестат про повну загальну середню освіту курсанти отримують разом із дипломом молодшого спеціаліста. Відділення готує курсантів для подальшого навчання за такими спеціальностями:

 • 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення»;
 • 5.05090103 «Технічна експлуатація наземних засобів радіоелектронного забезпечення польотів»;
 • 5.05010201 «Обслуговування комп?ютерних та інтелектуальних систем і мереж»;
 • 5.07010303 «Технічне обслуговування засобів зберігання, транспортування та заправлення пально-мастильними матеріалами»;
 • 5.07010104 «Організація авіаційних перевезень»;
 • 5.05110302 «Експлуатація авіаційних електрифікованих комплексів».

Кваліфікація – «Молодший спеціаліст».

Навчання для громадян України, а також для громадян країн, з якими є угоди про навчання, та співвітчизників, що мешкають в інших країнах, здійснюється на бюджетній або контрактній основі, для іноземних громадян – тільки на контрактній.

Випускні екзамени коледжу є підставою для подальшого навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Бакалавр».

Курсанти, які навчаються на відділенні, повинні:

 • наполегливо та цілеспрямовано оволодівати знаннями з усіх дисциплін;
 • виконувати всі вимоги «Положення про Криворізький коледж НАУ»;
 • з честю та гідністю носити форму курсанта коледжу;
 • активно приймати участь у громадському житті групи, відділення та коледжу.

Курсантам на час навчання надається гуртожиток. На території коледжу є безкоштовна їдальня для курсантів (бюджетна форма навчання). Можливе проходження навчання на військовій кафедрі.

 

Курсантське життя

Яке ж навчання в коледжі без справжнього студентського життя. Навчаючись на нашій спеціальності, ви здобудете не тільки ґрунтовні знання, але й знайдете щирих друзів на все життя.

У коледжі у Вас з’явиться можливість прийняти участь у районних, міських, міжобласних конкурсах, олімпіадах та конференціях із різних навчальних дисциплін.

Крім того, Ви матимете змогу брати участь в унікальному фестивалі «Студентська весна», що відбуваються протягом 15 років. Це чудова нагода проявити, крім своїх знань, ще й свої таланти та здібності.

У Вас з’явиться нагода займатися у спортивних гуртках з волейболу, баскетболу, легкої атлетики, кікбоксінгу, шейпінгу, настільного тенісу, стрільби тощо.

Шановні абітурієнти!

Вибір професії – це вибір долі. Помилятися в ньому не можна. Якщо ви маєте бажання опанувати майбутні перспективні професії, то у нашому коледжі Ваш атестат допоможе здійснити цю мрію. Чому? Тому, що наш навчальний заклад проводить набір на економічні та гуманітарні напрями підготовки за результатами тестування та з урахуванням середнього балу документа про повну загальну середню освіту. Хочете більше дізнатися про наш коледж? Зробити правильний вибір? Тоді запрошуємо Вас відвідати нашу приймальну комісію, що знаходиться за адресою: Україна, Кривий Ріг, вул. Туполєва 1, 50045. Їхати до зупинки «Змичка» маршрутними таксі № 205, 279, 295, 314, 407, 409, 413.

Прийом документів до КК НАУ.

На базі 9-ти класів (базова загальна середня освіта).

Слідкуй за змінами

На базі 11-ти класів (повна загальна середня освіта).

Слідкуй за змінами

На базі 9-ти класів зарахування до КК НАУ віддбувається за результатами екзаменів з української мови (диктант) та математики.

На базі 11-ти класів зарахування до КК НАУ віддбувається за результатами ЗНО (українська мова, математика або фізика, мінімальна кількість балів – 124).

Графік роботи приймальної комісії.

Понеділок-четвер

З 0800 до 1700. Обідня перерва з 1200 до 1300.

П`ятниця

З 0800 до 1545. Обідня перерва з 1200 до 1300.

Субота

З 0900 до 1200.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться у такий термін.Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної
загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

11 липня 2014 року

01 серпня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

24 липня 2014 року

01 вересня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси

 

01 серпня 2014 року

15 вересня 2014 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

25 липня -01 серпня 2014 року

02-12 вересня 2014 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - не пізніше 02 серпня о 12:00

другий - не пізніше 05 серпня о 12:00

третій - не пізніше 08 серпня о 12:00

15 вересня 2014 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – 11 серпня о 15:00
за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) – не пізніше
18 серпня

16 вересня 2014 року

Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Криворізький коледж Національного авіаційного університету, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста проводиться утакий термін.Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня

молодший спеціаліст

молодший спеціаліст

Початок прийому заяв та документів

11 липня 2014 року

01 серпня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

24 липня 2014 року

01 вересня 2014 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

25 липня - 1 серпня 2014 року

02-12 вересня 2014 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

02 серпня 2014 року

15 вересня 2014 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 18 серпня 2014 року

16 вересня 2014 року

ОБСЯГ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

Результати вступного випробування з математики

Результати вступного випробування з української мови

Напрями підготовки та спеціальності

 

 

 

Денна форма навчання

 

 

 

Молодший спеціаліст (повна загальна середня освіта). Термін навчання - 2 роки  10 місяців:

 

 

 

5.05010201 Обслуговування комп'ютерних систем і мереж

 

5.05090103 Технічна експлуатація наземних засобів радіоелектронного забезпечення польотів

 

5.07010104 Організація авіаційних перевезень

 

5.07010301 Технічне обслуговування повітряних суден і двигунів

 

5.05110302 Експлуатація авіаційних електрифікованих комплексів

 

 

 

Молодший спеціаліст (базова загальна середня освіта). Термін навчання - 3 роки  10 місяців:

 

 

 

5.05010301 Розробка програмного забезпечення

 

5.05010201 Обслуговування комп'ютерних систем і мереж

 

5,05090102 Технічна експлуатація радіоелектронного устаткування повітряних суден

 

5.05090103 Технічна експлуатація наземних засобів радіоелектронного забезпечення польотів

 

5.05110302 Експлуатація авіаційних електрифікованих комплексів

 

5.07010104 Організація авіаційних перевезень

 

5.07010301 Технічне обслуговування повітряних суден і двигунів

 

5.07010303 Технічне обслуговування засобів зберігання, транспортування та  заправлення пально - мастильними матеріалами

 

 

 

Бакалавр (освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст). Термін навчання - 1 рік 10 місяців:

 

 

 

6.050102 Комп'ютерна інженерія

 

6.050103 Програмна інженерія

 

6.050702 Електромеханіка

 

6.050901 Радіотехніка

 

6.070101 Транспортні технології (повітряний транспорт)

 

6.070103 Обслуговування повітряних суден

 

 

 

Заочна форма навчання

 

Молодший спеціаліст (повна загальна середня освіта). Термін навчання – 2 роки  10 місяців:

 

 

 

5.05010201 Обслуговування комп'ютерних систем і мереж

 

5.05090102 Технічна експлуатація радіоелектронного устаткування повітряних суден

 

5.05110302 Експлуатація авіаційних електрифікованих комплексів

 

5.07010104 Організація авіаційних перевезень

 

5.07010301 Технічне обслуговування повітряних суден і двигунів

 

 

 

Бакалавр (освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст). Термін навчання - 1 рік 10місяців:

 

 

 

6.050901 Радіотехніка

 

6.050702 Електромеханіка

 

6.070103 Обслуговування повітряних суден

 

 

Коледж здійснює набір іноземних студентів за всіма перерахованими спеціальностями.

Вхід

Loader